HISTORIE ZÁKLADNÍ ŠKOLY:

Díky vzornému vedení školní knihy, která se započala psát v roce 1886, můžeme nahlédnout do historie našich škol. Nejstarší školní kronika uvádí počátek školního vyučování v obci okolo roku 1490. Učilo se pravděpodobně na rychtě administrátory, obyvateli bývalého kláštera sousedícího s rychtářstvím.

Osud dřívější „partutovské školy“ byl vždy spojen s dějinami zdejší farnosti.
Asi kolem roku 1600 se ujali zdejší mládeže moravští bratři, kteří bývalý klášter zrušili a pro vyučování najali novou místnost. V této místnosti se s přestávkami vyučovalo až do roku 1755. Tehdejší učitelé bývali většinou řemeslníci, jejichž jména neznáme.
    
Psal se rok 1784, kdy byla zbudována školní budova. Vyučovací místnost byla dosti prostorná, učitelův byt skromný. Učitelští pomocníci bydleli ve třídě, kde měli svoji postel. Vyučování probíhalo dopoledne pro druhou třídu a odpoledne pro první třídu, vždy v jedné učírně a to tak: ráno od 7:00 do 12:00 hodin, v zimě od 8:30 do 13:30. Odpoledne od 13:00 do 17:30 hodin. Toto vyučování bylo nazváno jako neblahé a polodenní.

 

První učitel na zdejší škole se jmenoval Tendler. Od roku 1817 do roku 1845 vyučoval zde učitel Vaverka. Jeho pomocníkem byl Matěj Staša, po něm nastoupil Rudolf Šmíd a Antonín Rýpar, rodák ze Stříteže nad Ludinou. Po jeho smrti zde prozatímně působil Pitroň a po něm se stal skutečným učitelem Glibický z Paršovic. Tento byl roku 1849 konzistoři sesazen a na místo učitelské nastoupil učitel Hrubý, který zde pobýval do roku 1878. Poté, půl roku, zde zastupoval farář Šamánek.

 

Roku 1879 byl učitelem ustanoven Josef Konečný z Hranic. Za jeho učitelování bylo přikročeno k opravě staré školní budovy. Stará budova č.p. 61 byla rozebrána a na jejím místě postavena nová. Během přestavby školy se žáci vyučovali u pana Flor. Gellnera, fojta v Partutovicích, č.p. 1.

 

Učitel Konečný působil na zdejší škole do 15.11.1891. Téhož dne byl ustanoven učitelem při zdejší škole Matěj Bořilů z Daskabátu, který si vyměnil místo s učitelem J. Konečným. Konečný odešel z obce, když se nepohodl s farářem.

Školní rok 1901/1902 čítal 91 dítek. V následujících školních letech se počet žáků nemění nebo přesáhne stovku.

Ve školním roce 1908/1909 byla založena učitelská knihovna s dvanácti svazky. 1.10.1908 byla ustanovena první industrální učitelka Anežka Jemelková z Velké u Hranic. V roce 1913 bylo do školy zapsáno 96 dětí. 16.2. téhož roku kandidát učitelství Josef Tesařík se stal zatímním učitelem na škole.

Pro velký počet dětí byla konečně zemskou školní radou výnosem ze dne 21. dubna 1913 povolena dvoutřídní škola.

V sezení obecního výboru ze dne 29. června 1913  bylo schváleno a zakoupeno stavební místo pro novou školní budovu na parcele č. 74 pana Jindřicha Janíčka, rolníka, za 950,– Kč. Rok na to, 1914, započaly přípravy ke stavbě školy. Nalámáno 24 m kamene, zakoupeno 15 m desek a fošen na kůlnu pro cihly. Dělání cihel poručili cihlářskému mistrovi Janu Špurkovi ze Zašové v počtu 140 000. Obec dodala náčiní a písek. Dřevo na pálení cihel naděláno v počtu 38 sáhů po návsi. Mnohé práce se konaly pořádkovým způsobem a zdarma. Započaly po velikonocích a skončily 1. října.

28. června 1914 v Sarajevě byl zavražděn následník trůnu s chotí. 1. srpna prohlášena všeobecná mobilisace vojsk.  

V souvislosti s 1. světovou válkou bylo nařízeno polodenní vyučování se zkráceným počtem hodin pro skupiny nebo třídy A a B. V roce 1915 bylo zapsáno 99 dětí. Učitel Josef Tesařík byl odvolán do Hlinska a ke stavbě školy nedošlo.

28. října 1918 prohlášena republika Československá, byla sňata staletá pouta našemu národu.
Zemská školní rada úřaduje jménem Národního výboru.

S návratem pana učitele z vojny bylo opět započato vyučování s vyučovacím programem dvoutřídní školy. 1. března 1920 odešel Matěj Bořil na odpočinek do Přerova. Zanechal smutný odkaz – velice zuboženou školní budovu, po které po třicet let nebylo ničeho opravováno.

Nejnutnější opravy byly provedeny ihned. Zedníci Václav Blaha a Maršálek Valentin velice ledabyle provedli opravu. Zanechali za sebou jen hrozný nepořádek. Tato ledabylost byla způsobena vlivem lidové strany, která nechtěla pro učitele, který nehraje na varhany, ničeho udělati, ačkoliv každý z občanů viděl, že budova školní jest hanbou obce. Správce školy, který se chtěl nastěhovat, musel vlastním nákladem vylíčit a opravit byt. Nechal též vylíčit část budovy zvenčí, poněvadž to bylo příliš okaté.

 

Školní rok v roce 1920 byl zahájen 1. září. Školu navštěvuje 104 dětí. 1. října byl Josef Tesařík jmenován správcem školy. Učitelem se stal Josef Skřičil. Ruční práce vyučovala Anastasie Holčáková.
7. listopadu 1920 založili ve škole veřejnou knihovnu, jejímž správcem se stal Josef Tesařík. 15. listopadu u příležitosti oslav 250 let smrti J.A.Komenského odešli žáci odpoledne do Jindřichova na divadelní představení „Sirotek“.

12.2.1921 okresní politická správa v Hranicích žádá obecní výbor, aby obec přikročila ke stavbě školy. Zdá se, že pro školu nastává příznivější období. O prázdninách byla opravena školní budova zásluhou pana starosty Janíčka a pana Valentina Hynčici. Odpor proti škole se láme, škola začíná nabývat na vážnosti.

Ve školním roce 1929/1930 navštěvovalo školu 73 dětí. Na žádost místní školní rady povolilo ministerstvo školství a národní osvěty výnosem ze dne 22. května 1930 státní subvenci 40 000 korun na stavbu školy.
V únoru roku 1931 bylo přikročeno ke svážení stavebního materiálu na novou školu. Rolníci po pořádku vozili kámen z lomu Františka Janíčka č. 45, dřevo z obecního kopce.

V polovině června přišly opravené plány a na společné schůzi školní rady a obecního zastupitelstva dne 19. – 22. června 1931 bylo usneseno vypsati stavbu školy. Stalo se tak 1. září, kdy byla započata stavba. Ředitel školy Josef Tesařík a starosta obce Fer. Maršálek podali žádost Zemské školní radě v Brně o finanční podporu. Obdrželi na stavbu subvenci 40 000 korun.

Kolem školy byla zřízena zahrada, zakoupeno padesát ovocných stromů. 46 jich bylo vysázeno ve školní zahradě, čtyři pak před sousedící farou. Dále pak byla upravena cesta ke škole a podél ní vysázeno šest javorů.
Zbývající práce, oplocení, zaplatil starosta z podpory pro nezaměstnané.

13.12.1932 se konala kolaudace. Škola byla konečně dobudována. Nesváry, týkající se budování nové školní budovy trvající od roku 1913, vymizely.

6. února 1933 je zahájeno vyučování pro 85 dětí. 11. června téhož roku byla slavnostně otevřena a posvěcena. Slavnosti se zúčastnili pan okresní hejtman, vrchní rada Bohdan Vachsmutek, okresní školní inspektor Rudolf Strýček, spisovatel Čeněk Kramoliš, poslanec Edmund Vencl z Rožnova, profesor Rotrekl z Hranic v zastoupení poslance Václava Sladkého z Opavy, Adolf Jordán za učitelskou jednotu. Pan stavitel Vladimír Hudec předal klíče starostovi a ten pak řídícímu učiteli, který pak všem děkoval. Za žáky promluvil a poděkoval Fr. Voldán a Božena Brhelová. Pan farář Přecechtěl promluvil v duchu náboženství a budovu posvětil. Nato se konala prohlídka školy. Ze slavnosti byl odeslán pozdravný telegram panu presidentovi T.G.Masarykovi  a panu ministru školství.

V roce 1936 byla budova elektrifikována.

Rok 1938. V celé Evropě je neklid. V Německu se začíná rozmáhat fašismus.
15. března 1939 bylo nevlídné počasí. Padal sníh s deštěm a byla zima. Nálada všech občanů byla navlas stejná s počasím. Republika byla zabrána Němci a byl zřízen Protektorát Čechy a Morava.

31. prosince 1939 byl na vlastní žádost zproštěn služby v Partutovicích a přeložen do Hranic řídící učitel Josef Tesařík. Vystřídal ho Drahomír Haneška. Dosavadní farář A. Přecechtěl odešel do výslužby a na jeho místo nastoupil Štěpán Břečka.
Němci bylo nařízeno vyučovat německému jazyku od 3. ročníku.

Válka se chýlila ke konci.
Dne 29.4.1945 byla školní budova obsazena maďarským a německým vojskem. Pan řídící se ženou a s dvěma dětmi byli nuceni spát ve sklepě. Poslední německý voják opustil značně poškozenou školní budovu v pondělí 7. května v 17 hodin.

Konečně svoboda.
8. května 1945 mezi čtvrtou a pátou hodinou ranní se v obci objevily první výzvědné hlídky Rudé armády.

Ve  školní rok 1946/1947 se vyučovalo podle osnov Obecná škola pro dvě třídy s pěti postupnými ročníky. Rozhodla o tom Zemská školní rada v Brně výnosem ze dne 2. srpna 1946.
V první třídě se učil 1. a 2. ročník, ve druhé třídě 3., 4. a 5. ročník.

Po smrti ředitele Hanešky nastoupil 1.2.1953 na jeho místo Adolf Gabriel.
Následující ředitelé školy: 1.9.1955 Jan Meitner, 29.4.1958 ze zdravotních důvodů odvolán s okamžitou platností, nastupuje na správcovské místo Květoslava Nováková až do roku 1959, kdy se správcovství opět ujímá Jan Meitner.
Školní rok 1962/1963 zahajuje nový ředitel František Gregorek, který zde působí do roku 1971.
Ve školním roce 1971/1972 stojí v čele školy ředitel Josef Juračka a o rok později ředitelka Věra Indráková.

Školní rok 1976/1977 a 15. sjezd KSČ odstartovaly nové učební osnovy. Ředitelka Jarmila Švarcová nastupuje ve školním roce 1977/1978, Stanislava Králová zahajuje dlouholetou pedagogickou práci ve školním roce 1978/1979. Vyučování pěti postupným ročníkům ve dvou třídách vystřídá kooperace mezi školami Základní škola Partutovice a Základní škola Olšovec. V jedné obci se učí žáci ve dvou třídách 1. a 3. ročník, v druhé obci těm zbývajícím, to znamená 2. a 4. ročníku. Pátý ročník náleží druhému stupni základní školy. Kooperace byla zrušena počínajícím školním rokem 1992/1993. Na škole se počalo vyučovat čtyřem postupným ročníkům ve dvou třídách.

Od školního roku 1996/1997 se dostává pátý ročník zpět na první stupeň základní školy a v Partutovicích se vyučuje pěti ročníkům ve dvou třídách. Ředitelkou školy je Mgr. Alena Hlaváčová. Žáci se učí podle vzdělávacího programu Základní škola. Posléze započala svou činnost i školní družina a spolupráce se Základní uměleckou školou Potštát.
Mgr. Marie Foltýnková přichází na školu ve školním roce 2001/2002 a rokem nastupujícím  pro Mgr. Evu Maršálkovou je školní rok 2002/2003.

Obec Partutovice na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 19.9.2002 zřizuje Zřizovací listinou ze dne 20.9.2002  dnem 1.1.2003 na dobu neurčitou příspěvkovou organizaci s právním subjektem nazvanou Základní škola Partutovice, příspěvková organizace, okres Přerov s elokovaným pracovištěm Mateřská škola Partutovice. Dodatkem č. 1 ke Zřizovací listině ze dne 22.9.2005, se mění název organizace na Základní škola a Mateřská škola Partutovice.

Hlavní účel, pro který se příspěvková organizace zřizuje, je zajištění činnosti v působnosti zřizovatele v oblasti školství dle Školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Rok 2004 a s ním nový Školský zákon vnesl do škol a do oblasti vzdělávacích programů zásadní změnu, tvorbu vlastního vzdělávacího programu v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
Školní vzdělávací program pak stanoví konkrétní cíle.

Vzdělávací program Základní školy Partutovice má název „Škola základ života“ a společně se vzdělávacím programem mateřské školy „Hrajeme si od podzimu do jara“ tvoří harmonický obsah kurikula výchovy a vzdělávání obou spolupracujících škol.

V současné době se vyučují žáci od prvního do pátého ročníku. Podle počtu žáků v jednotlivých ročnících jsou žáci rozděleni do dvou tříd.

Od hlavní cesty ji není skoro vidět. Musíte se zastavit  před obecním úřadem a dát se doprava cestičkou lemovanou javory. Budova má novou fasádu, výstavní okna a kolem zahradu, kde jsou vysázeny listnaté i ovocné stromy spolu s květinovým záhonem před vchodem do budovy.SOUČASNOST:
V dnešní době navštěvuje první až pátou třídu okolo 20 žáků. Na vyšší stupeň žáci stále dojíždějí do sousední Stříteže nad Ludinou.